YouTube
נווטו אלינוצרו קשרצפו בסרטון

יצירת קשר - מטבחי מיכאלו

רחוב גלגלי הפלדה 16    הרצליה פיתוח

טל:09-9506703   פקס: 09-7683322

דואר אלקטרוני: info@michaelo.co.il

זכויות יוצרים

אתר michaelo.co.il הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר michaelo.co.il מראש ובכתב.